Tôi biết vì sao cậu đi đến nơi vắng vẻ này
I know why you seek solitude

# # # # # #

February 21, 2021