Solitude

Tôi biết vì sao cậu đi đến nơi vắng vẻ này
I know why you seek solitude